2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte, kamu veya özel tüm tesislerden kaynaklanan çevre kirliliğinin yönetmelikler çerçevesinde takibinin yapılması, düzenli denetimlerinin gerçekleştirilmesi ve tesis yönetiminin kontrol çalışmalarında görev alabilmesi maksadı ile Çevre Görevlisi Hizmeti tanımlanmaktadır.

5491 sayılı kanun içerisinde, bahsi geçen Çevre Görevlisi Hizmeti ile ilgili olarak, 21 Kasım 2008 tarihli “Çevre Denetimi Yönetmeliği” ve 29 Nisan 2009 tarihli “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” esaslarına uyulması gerektiği belirtilmektedir.

Çevre Görevlisi, tesislerde Çevre Biriminde, firma yönetim temsilcisi ile birlikte çalışmalı, çevre mevzuatı açısından tesisin faaliyetini incelemeli ve varsa uygunsuzlukları tespit etmeli, uygunsuzluklar ile ilgili iyileştirme çalışmaları ile ilgili olarak Çevre Birimi vasıtası ile tesis yönetimini bilgilendirmeli, gerekli olması durumunda uygunsuzluk giderici faaliyetleri düzenlemeli ve bunların yanı sıra gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler ile ilgili raporlar tutmalıdır.

Tesisinize ait faaliyetler sonucu, yasalar açısından eksikliklerin belirlenmesi ve iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi işlerini takiben, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanmış ve yayımlanacak olan yönetmelikler esas alınarak, firmanız sürekli kontrol ve izleme altına alınacaktır. Bu sayede, firmanızda elde edilen yasalara uygunluk durumu, güncelliğini yitirmeyecek ve faaliyetleriniz sonucunda herhangi bir yasal cezaya maruz kalınmayacaktır.

Yukarıda kısaca bahsetmiş olduğumuz çevre görevlisi hizmeti aşağıdaki hususları içermektedir:

 • Çevre biriminin kurulması ve çalışmalarının yürütülmesi,
 • Mevcut firma faaliyetlerinden doğan yasal sorumluluklarının takip edilmesi,
 • Taslak yönetmelikler konusunda, firma yönetiminin bilgilendirilmesi,
 • Atık yönetimi kapsamında, oluşan atıkların kayıt altına alınması,
 • Atık yönetimi kapsamında, oluşan atıkların ilgili yönetmeliklerde belirtilen şekilde tesisten uzaklaştırılması, (lisanslı firmalara taşıtılması, lisanslı firmalarca bertaraf edilmesi)
 • Firma yönetimini bilgilendirme toplantıları yapılması, (sorumlu müdürle aylık dönemlerde ve firma yönetimi ile dört aylık dönemlerde)
 • Tesiste ara kontroller yapılması, uygunsuzlukların belirlenmesi durumunda, giderilmesi için gerekli çalışmalar hakkında firma yönetiminin bilgilendirilmesi,
 • Tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi ile ilgili faaliyetlerin uygulanıp uygulanmadığının takip edilmesi, uygulanmaması halinde durumunun tutanak ile kayıt altına alınması ve yönetime tebliğ edilmesi,
 • Mevzuat kapsamında ilgili yazışmaları ve gerçekleştirilen çalışmalara ait belgeleri içeren Çevre Dosyası’nın oluşturulması,
 • Bakanlık ve/veya taşra teşkilatı tarafından gerçekleştirilebilecek haberli/habersiz denetimler için Çevre Dosyası’nın hazır halde bulundurulması, denetimlere eşlik edilmesi.
 • Doğaya Yeniden Kazandırma Planlarının Hazırlanması

Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu, çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmelerin çevreye yapabileceği tüm olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak, çevre kirlenmesine sebep olabilecek artık ve atıkların ne şekilde zararsız hale getirileceğini ve bu hususta alınacak tedbirleri belirten rapordur.

Bu Yönetmeliğe tabi projeler için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelere hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz.

Bu raporlar Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Yeterlik Belgesi almış kuruluşlar tarafından hazırlanabilmektedir.

Kuruluşumuz, 1997 yılından bu güne sayısız projeye rapor hazırlamıştır.

HAZIRLANMAKTADIR…

HAZIRLANMAKTADIR…

14 Mart 2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 21.01.2004 tarih ve 25353 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrol Yönetmeliği, 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve 19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında taşınacak atıklar için firmaların faaliyet gösterdikleri ilin Valiliğinden Taşıma Lisansı almaları zorunluluktur. Taşıma lisansları firma ve araca olmak üzere ayrı ayrı tanzim edilir. Bu yönetmelikler kapsamında meydana gelen atıklar lisanslı taşıma araçlarıyla taşınmak ve lisanslı tesislerde bertaraf/geri kazanılmak zorundadır.

Firmamız bu yönetmelikler kapsamına tabi işletmelere gerekli belgeleri almak için danışmanlık hizmeti vermektedir.

Çevre Kanunun ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre, emisyon yayan tesisler için emisyon ölçümlerinin yaptırılıp değerlerinin yönetmelikteki kıstaslara uygun olduğunu gösteren izindir. Kuruluşun büyüklüğüne göre Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilir.

 

 • Emisyon ve hava kalitesi (İmisyon) ölçümleri, kalibre edilmiş ölçüm cihazları ile akredite olmuş ve/veya Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan Yeterlilik Belgesi’ne sahip kuruluşlara yaptırılır.
 • Ölçüm sonuçları değerlendirilerek raporlandırılır.
 • Sonuçlar yönetmelik sınır değerlerin üzerinde çıkarsa emisyonların azaltılması için gerekli yöntemler ve faaliyetler tanımlanır.
 • Emisyon izni başvuru dosyasında Bakanlıkça istenilen her türlü tesis bilgileri, kullanılan yakıt bilgileri, kullanım sahası bilgileri, emisyon ölçüm raporları, kapasite raporu ve diğer gerekli evraklar hazırlanır.
 • Kuruluş adına Valiliğe müracat yapılır ve yerinde incelemenin yapılması sağlanır.
 • Dosyanın İl Mahalli Çevre Kurulunda görüşülmesi ve takibi yapılarak Emisyon İzni alınır.

 

Firmamız çözüm ortakları ile birlikte Emisyon İzni alımı konusunda hizmet vermektedir.

Alıcı ortama verilen her türlü atık su için kirletici parametrelerin yönetmelikte belirlenen sınır değerlerde olduğunu gösteren izindir.

Kirlilikleri sınır değerlerin üzerindeki tesisler için arıtma tesisi kurulması gerekir.

İNKA LTD.ŞTİ. hem izin işlemleri, hem de arıtma tesisi ile ilgili faaliyetlerde hizmet vermektedir.

Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseler Gayri sıhhi Müeesseler olarak tanımlanır.

GSM Ruhsatı; Tesisin çevre ve insan sağlığı açısından her türlü tedbiri aldığını gösteren ruhsattır. Faaliyetin tür ve büyüklüğüne göre 1.sınıf, 2. sınıf ve 3. sınıf olarak gruplandırılırlar.

Aşağıdaki belirtilen izinleri kapsar.

 • ÇED izni
 • İşletme Belgesi
 • Emisyon İzni
 • Deşarj İzni
 • İtfaiye İzni
 • Açılma Ruhsatı
 • Diğer İzinler

Firmamız, bir tesisin yasal hale gelmesi anlamına gelen GSM Ruhsatı (Açılma İzni) nın alınması için gerekli tüm aşamalarda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gıdaların üretiminden tüketime kadar tüm aşamalarda mevzuata uygunluğunu gösteren izinleri kapsar.

İNKA bu çerçeve de çalışma izinleri, gıda sicilleri, üretim izinleri ve sorumlu müdürlük konularında da hizmet vermektedir.

HAZIRLANMAKRADIR…

Toprağın doğal veya yapay yollarla kaybını ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek korunmasını, geliştirilmesini ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, plânlı arazi kullanımını sağlayacak usûl ve esasları belirlenmek amacıyla Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu yayınlanmıştır.

Bu kanun kapsamında firmamız ve çözüm ortaklarımız Toprak Koruma Projeleri hazırlamaktadır.

Firmamız, tesislere çevre ile ilgili yasal izinler, çevre uygulamaları, yeni yatırım ve proses değişiklikleri, atık yönetimi ve Çevre Yönetim Sistemi gereklilikleri konularında yıllık sözleşme çerçevesinde danışmanlık hizmeti vermektedir.

HAZIRLANMAKTADIR…

HAZIRLANMAKTADIR…

HAZIRLANMAKTADIR…

Tarım Bakanlığı tarafından tarım ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik yatırımlarınız %50 oranında geri dönüşümsüz olarak desteklenmektedir.

Firmamız, bu projelerde tecrübesi ile sizlere proje hazırlanması ve uygulanması aşamalarında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Faizsiz Kredi Desteği, Danışmanlık Desteği, Eğitim Desteği, Kalite Geliştirme Desteği ve KOSGEB tarafında verilen tüm destekler için uygun olan işletmelere (KOBİ) danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Kalkınma ajansları, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve diğer gerçek veya tüzel kişilere sağlanacak mali ve teknik destekler sağlamaktır.

Firmamız hibelerden yararlanmak isteyen yatırımcılara danışmanlık hizmeti vermektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir.

Yatırım Teşvik Belgesi ile KDV Muafiyeti ve Gümrük vergisi Muafiyeti sağlanmaktadır.

Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen Yatırım Teşvik Belgesi için yatırımcılara danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Betonarme Havuzlar,Hazır havuzlar,Süs havuzları,filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemleri,her türlü havuz kimyasalı,havuz aksesuarları ,su oyunları vb..

Her türlü atıksu karekteri ve debisine uygun gömülü veya zeminüstü fiziksel, kimyasal, biyolojik arıtma projelendirme, inşaat taahhüt,arıtılmış suda deşarj standartlarına uygunluk garantisi, bakım ve revizyon çalışması, her türlü mekanik ekipman satışı, yağ tutucular, çamur susuzlaştırma sistemleri, su kimyasalları satışı ve mühendislik hizmetleri.

Su yumuşatma sistemleri,deiyonize sistem, uv dezenfeksiyon sistemleri, filtrasyon sistemleri, reverse osmosis sistemleri, aktif karbon filtreleri

Prefabrik ve yerine montajlı istenilen boyutta ve biçimde sauna kabinleri,otel saunaları,buhar odaları vb..